Tin tức tứ các trứơng

VENTURE ENGLISH (MISSION ACCOMPLISHED) -BECI THE CAFÉ (LADY CAMPUS)

Các sinh viên trường nữ theo chương trình tiếng Anh có nhiệm vụ phải hoàn thành. Bây giờ đã đến lúc sử dụng các kiến thức mà mọi người đã học trong một khung cảnh thực tế.

Nhiệm vụ đầu tiên: Đặt bàn cho 3 người trong một cuộc gọi qua nhà hàng.

Nhiệm vụ thứ hai: Đi đến nhà hàng nơi đặt phòng được thực hiện. Khi đến, yêu cầu hỗ trợ bồi bàn / phục vụ bàn và đặt hàng. Để tiếp tục thực hiện một cuộc trò chuyện bằng tiếng Anh với các nhân viên phục vụ, sinh viên có thể đặt câu hỏi về thực phẩm / đồ uống trong thực đơn.